top of page

เปิดใช้งานระบบเดลิเวอรี่

ใช้ระบบเดลิเวอรี่ ให้แตะ ตั้งค่าร้าน-เวลาทำการ ระบุข้อมูลให้ครบ ระบบจะแสดงร้านค้าของท่านตามที่อยู่ GPS ที่ได้ระบุไว้อัตโนมัติทันที ร้านค้าสามารถยกเลิกการการขายในระบบเดลิเวอรี่ เพียงลบข้อมูล แก้ไขชื่อร้าน ระบบจะไม่แสดงชื่อร้านในระบบเดลิเวอรี่ ซึ่งร้านค้ายังขายผ่านระบบอ๊อฟไลน์ให้ลูกค้าผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านได้ตามปกติ

ใช้ เฮช สร้างความมั่นคงร่วมกันตลอดชีวิต

bottom of page