top of page
เพื่อน
ไม่มีการชำระเงินผ่าน เฮช
ทุกๆ การจัดกิจกรรมอีเว้นท์และการดำเนินธุรกิจ เฮช แฮปปี้เนส สมาชิกจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากผลประกอบการตามเงื่อนไขบริษัทผ่านกระเป๋าเงินออมของสมาชิก ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ทันทีเมื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าพันธมิตร เฮช ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
bottom of page