top of page
ซื้อคูปองใช้ชำระร่วมเงินสด

ต้องการซื้อคูปองประเภทใด จะต้องมีเงินในระบบ W3 หรือ Commission ให้เพียงพอต่อการซื้อคูปองในแต่ละครั้ง

คำแนะนำ​

  1. ซื้อคูปอง 199 ระบุข้อความในช่อง * ให้ครบทุกช่อง ระบบจะส่งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ระบุ

  2. ซื้อคูปอง 210 ซื้อ 1 ครั้ง ได้ 6 ไอดีคูปอง ระบุข้อความในช่องให้ครบทุกช่องทั้ง 6 ช่องรายชื่อ ระบบจะส่งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ระบุ

bottom of page