top of page
เปลี่ยนค่าการตลาดสูญเปล่าให้เป็นความมั่นคง

ลดต้นทุนธุรกิจพร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าประจำถาวร ด้วยเงินค่าการตลาดย้อนกลับ

ช่อง PV แบ่งปันเงินออมคืนลูกค้าเริ่มต้นที่ 1 บาท

ช่อง Free Packe เแบ่งปันเงินออมคืนลูกค่า 3 บาท 20 บาท 110 บาท

เลือกได้อิสระตามค่าการตลาดที่ร้านค้ากำหนด มีผลเฉพาะราคาระบบออฟไลน์เท่านั้น

 

ผละประโยชน์กำหนดแพคเกจ

  1. กำหนดเงินค่าโฆษณาได้อย่างอิสระ

  2. ลดต้นทุนงบโฆษณาของธุรกิจเป็นศููนย์

  3. สร้างฐานลูกค้าประจำ ลูกค้ารับเงินคืนทุกบิลทั่วทั้งระบบ

bottom of page