top of page
LOGO.jpg

เงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ภายใต้ชื่อ H Happiness  ของบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด

ผู้ใช้แพลตฟอร์มขอใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอใช้ระบบในนามส่วนตัวหรือในนามกลุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้เรียกรับบริการจากลูกค้า การเรียกใช้บริการรับส่งคนโดยสาร สั่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์ม H Happiness โดยเงื่อนไขการเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด

 

การใช้แพลตฟอร์มไม่มีผลผูกพันในฐานะผู้ว่าจ้าง กับผู้รับจ้างกับ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด พาร์ทเนอร์ในการนำแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ภายใต้ชื่อ H Happiness  ของบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด ไปใช้ถือว่าเป็นการทำงานอิสระส่วนตัวของพาร์ทเนอร์กับ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด 

 

พาร์ทเนอร์ผู้ใช้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ จะได้รับการสนับสนุนการใช้แพลตฟอร์มและการเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด โดยพาร์ทเนอร์ผู้ใช้ระบบต้องชำระเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันการทำงานการใช้แพลตฟอร์มของบริษัท โดยเงินหลักประกันทั้งหมด บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด จะคืนให้กับพาร์ทเนอร์ซึ่งจะเรียกว่า ไรเดอร์พาร์ทเนอร์คนขับ H Happiness คืนเงินหลักประกันภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการจัดการธุรกิจในด้านการจัดการธุรกิจด้านการโฆษณา การจัดการบริหารการจัดการนำเงินรายได้ของบริษัท มาบริหารจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และส่งต่อรายได้กลับคืนเป็นรายได้ให้แก่ พันธมิตรร้านค้าที่ใช้แพลตฟอร์มของ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด รวมทั้งลูกค้าของร้านค้าพันธมิตร เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างมั่นคง และแบ่งปันเงินรายได้ในส่วนนี้ให้กับไรเดอร์พาร์ทเนอร์คนขับ H Happiness ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิณผลการมอบเงินให้โดย การประเมิณด้วยระบบ AI.ประเมิณจากการทำงานของไรเดอร์พาร์ทเนอร์ การรับออเดอร์การให้บริการอย่างรับผิดชอบตามเงื่อนไขบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของไรเดอร์พาร์ทเนอร์เอง โดยระบบจะมีการเติมจำนวนเงินเข้าไปในระบบที่บริษัทสร้างขึ้นไว้ใน USER  ส่วนตัวของไรเดอร์พาร์ทเนอร์ และ บริษัทได้นำเงินส่วนแบ่งที่เกิดจากระบบการจัดการของพันธมิตรร้านค้าที่ใช้แพลตฟอร์มของ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด ทั้งหมดมาเติมส่งมอบเข้าไปในระบบที่บริษัทสร้างขึ้นไว้ใน USER  ส่วนตัวของไรเดอร์พาร์ทเนอร์

 

ไรเดอร์พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินประกันคืนจำนวน 2,000 บาทเมื่อจำนวนเงินที่บริษัทสร้างขึ้นไว้ใน USER  ส่วนตัวของไรเดอร์พาร์ทเนอร์ มีจำนวนเงินในระบบจำนวน 4,200 บาท โดยไรเดอร์พาร์ทเนอร์ ผู้มีเงินรายได้ 4,200 บาท จะสามารถทำคำสั่งถอนเงินได้ทันทีเต็มจำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้เงินรายได้ใน USER  ส่วนตัวของไรเดอร์พาร์ทเนอร์ จะเพิ่มมากขึ้นจากการทำงานของตัวไรเดอร์พาร์ทเนอร์เอง และการทำงานของเพื่อนร่วมงานที่ใช้ระบบแพลตฟอร์ม H Happiness ทุกๆ ธุรกิจพันธมิตรของบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด โดยในระยะเวลา 12 เดือน เงินรายได้ทั้งหมดที่มีอยู่ใน USER ส่วนตัวของไรเดอร์พาร์ทเนอร์  ไรเดอร์พาร์ทเนอร์สามารถทำคำสั่งถอนได้ โดยทุกการทำคำสั่งถอนจะต้องถอนไม่น้อยกว่า 3,000 บาท และหลังจากถอนแล้วจะต้องมีเงินเหลืออยู่ในระบบไม่น้อยกว่า 1,200 บาท ทั้งนี้จำนวนเงินที่เกิดขึ้น สิทธิ์ในการถอนเงินส่วนนี้ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด ยังไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของไรเดอร์ จนกว่าจะครบ 12 เดือน ระบบจะประเมิณการทำงานของไรเดอร์พาร์ทเนอร์ ทำงานอย่างรับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน  ไม่สร้างความเสียหายให้กับตัวเอง และเพื่อนร่วมงาน เพื่อมอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายได้ที่เกิดขึ้นใน USER  ส่วนตัวของไรเดอร์พาร์ทเนอร์ ทั้งนี้แม้ไรเดอร์พาร์ทเนอร์ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ H Happiness ภายได้เงื่อนไขการที่ไม่ทำความเสียหายอย่างรายแรงให้แก่ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด

 

บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด ยังให้การสนับสนุนในการ จัดรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การจัดรายการชิงรางวัล การจัดการเงินสนับสนุนความเสียหายที่อาจมีขึ้นจากการทำงาน ที่ไม่ได้เกิดจากการจงใจ หรือประมาทอย่างร้ายแรง ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด กำหนดไว้

 

เงื่อนไขเงินประกัน 2,000 บาท

 

1. ไรเดอร์ชำระเงินค้ำประกันจำนวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นหลักประกันการทำงานในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

2. ไรเดอร์สามารถแบ่งชำระเงินประกันจำนวน 3 รอบบิลได้ดังนี้

• ชำระแรกเข้าเดือนแรก จำนวน 1,000 บาท ได้เสื้อไปใช้งานจำนวน 1 ตัว

• ชำระงวดที่ 2 จำนวน 500 บาท ได้รับเสื้อ จำนวน 1 ตัว (เสื้อยืด)

• ชำระงวดที่ 3 จำนวน 500 บาท ได้รับกล่องอาหาร 1 ใบ

 

3. ไรเดอร์สามารถแบ่งชำระเงินประกันจำนวน 2 รอบบิลได้ดังนี้

• ชำระแรกเข้าเดือนแรก จำนวน 1,000 บาท ได้เสื้อไปใช้งำนจำนวน 1 ตัว

• ชำระงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ได้รับกล่องอาหาร 1 ใบและได้รับเสื้อจำนวน 1 ตัว

 

4. ไรเดอร์สามารถแบ่งชำระเงินประกันจำนวน 1 รอบบิลได้ดังนี้

• ชำระแรกเข้าเดือนแรก จำนวน 2,000 บาท ได้เสื้อไปใช้งานจำนวน 2 ตัว และได้รับกล่องอาหาร 1 ใบ

• หากไรเดอร์สร้างปัญหาให้กับระบบการทำงาน รวมถึงปัญหาการปฏิเสธการรับออเดอร์ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ถือเอาคำตัดสินพิจารณาไม่คืนเงินประกันดังกล่าว และสิทธิ์ในการรับเงินที่มีอยู่ใน USER  ส่วนตัวของไรเดอร์พาร์ทเนอร์

ภาวัต ธนตระกลศรี

ประธานกรรมการบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด

bottom of page