top of page

เพิ่มเมนูย่อย

สร้างเมนูย่อย เพิ่มตัวเลือกในการจับจ่ายของลูกค้า

0.PNG

การปรับแก้เมนู

1. แตะ รูปดินสอ เพื่อปรับแก้เมนูสินค้า
2. แตะ รูปแถบ 3 แถบ เพื่อเพิ่มเมนูย่อย

3. แตะ ถังขยะ เพื่อลบเมนู

1.1.PNG

เพิ่มกลุ่มเมนู

1. เพิ่มกลุ่มหมวดเมนูย่อยในช่องชื่อ*

2. ตั้งค่าขอบเขตของประเภทในการสั่ง

3. ตั้งค่าขอบเขตจำนวนเลือก

4. แตะ บันทึก

5. ระบบแจ้งหัวข้อกลุ่ม เสร็จสิ้น

3.jpg

เพิ่มเมนูย่อยในแต่ละสินค้า

1. เพิ่มตัวเลือกที่เกี่ยวของของสินค้า

2. เพิ่มราคาสินค้าของตัวเลือก

3. แตะ บันทึก เสร็จสิ้น

ระบบจะแจ้งตัวเลือกเมนูย่อย ด้านบนเมนู แตะ X เพื่อลบรายการ

4.1.PNG

ปรับแก้เมนูย่อย

1. ระบบแจ้งกลุ่มและตัวเลือก ร้านค้าแตะ แก้ไขตัวเลือก เพื่อแก้ไข

2. แตะ ลบกลุ่ม เพื่อลบรายการ

4.jpg

เมนูการจัดการ

ร้านค้าแตะเลือกเครื่องมือการจัดการธุรกิจได้อย่างอิสระ บนแถบเมนูด้านบน

bottom of page