top of page

สมาชิกถอนเงินออม

บริษัทแบ่งปันรายได้กว่า 90% คืนให้ผู้ใช้งานทั้งระบบผ่านกิจกรรมซื้อขายประจำวันในร้านค้าพันธมิตรในรูปแบบเงินออมฟรี

ถอนเงินออม

1. เปิดแอป เฮช

2. แตะปุ่ม ถอนเงินออม

3. ระบุจำนวนถอน ขั้นต่ำ 3000 บาท

4. แตะปุ่ม ถอนเงิน

 

เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่สมาชิกได้ระบุไว้ ในวันถัดไป

ต้องทำการสั่งถอนเงินก่อนเที่ยงคืน หากมีธุรกรรมหลังเที่ยงคืนระบบจะโอนเงินให้ในเช้าของอีกวันถัดไป

ถอนเงิน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

>

>

bottom of page