top of page
ไรเดอร์ ที่ได้รับสิทธิขับ เฮช ไรเดอร์
ติดตั้งแอป เข้าระบบเพื่อเริ่มรับงาน
ผู้ใช้งาน เฮช ไรเดอร์ มีความมั่นคงในอาชีพ
ไม่ต้องเติมเครดิตในการรับส่งอาหารยกเว้นบริการจัดส่งผู้โดยสารและพัสดุ ผู้ขับไรเดอร์สามารถย่อหรือขยายหน้าจอของระบบเฮช
เพื่อการจัดการธุรกิจของคุณ ได้อย่างอิสระ
โปรดปฏิบัติิตามคู่มือทุกขั้นตอน
เพื่อรับสิทธิประโยชน์ครบทุกเงือนไข


ก่อนติดตั้งระบบ โปรดอัพเดทระบบปฎิบัติการเป็นรุ่นล่าสุด
04.jpg
bottom of page