SUCCESS PAY ROTATION SYSTEM

YES THE HAPPINESS

โอกาสของทุกคน เป็นเจ้าของร่วมกัน

จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนามบริษัท Yes Foodcourt co., ltd. 1 

เมื่อรหัสใด Package 3,500 มีรหัสจำนวนรวม 7 ชั้นเต็ม Package 3,500 ใต้รหัสตัวเอง หรือรหัสรวม Package 3,500 ทั้งระบบ 97,625 รหัส

30 คน Team Leader มีโบนัสประจำจากผลประกอบการของบริษัท Yes Foodcourt co., ltd. 1

 

เงื่อนไขผู้ได้สิทธิ์ 30 คน Team Leader1 Yes Foodcourt co., ltd. 1 

1.ผู้เป็นเจ้าของรหัส Package 3,500

2.ผู้เป็นเจ้าของรหัส Package 3,500 ที่แนะนำสมาชิกใหม่ Package 3,500 ครบจำนวน 5 คนก่อนวันที่ 1/2/2019

3.เป็นเจ้าของรหัส Package 3,500 ที่แนะนำสมาชิกใหม่ Package 3,500 ครบจำนวน 5 คน ที่ ทั้ง 5 คน สามารถแนะนำสมาชิกใหม่ Package 3,500 ได้ครบจำนวน 5 คนเช่นกัน ก่อนวันที่เงื่อนไขการจดทะเบียนบริษัทใหม่สมบูร์ณ (รหัส 3,500 รวมทั้งระบบ 3,905 รหัส) 

Yes Foodcourt co., ltd. 1 หรือ อันดับต่อไป

30 คน Team Leader ในทุกๆ Yes Foodcourt co., ltd. ในอันดับต่อไปที่ Package 3500 ทั้งระบบที่ 156,250 รหัส และทุก 97,625 รหัส ที่เกิดขึ้นใหม่

1.ผู้เป็นเจ้าของรหัส Package 3,500

2.ผู้เป็นเจ้าของรหัส Package 3,500 ที่แนะนำสมาชิกใหม่ Package 3,500 ครบจำนวน 5 คนในเวลา 15 วันนับจากวันที่ตนเอง สมัครสมาชิกYes group รหัส Package 3,500  

3.ผู้ทำคุณสมบัติผ่านเงื่อนไข 1.2 ดังกล่าว และเป็นผู้ที่มี รหัส  Package 3,500 ใต้รหัสตัวเองมีจำนวนสูงสุดโดยไม่มีรหัสของผู้อื่นผู้ทำคุณสมบัติจากสายงานเดียวกันมาขั้น ในวันที่ รหัส Package 3,500 รวมทั้งระบบครบเงื่อนไขการจัดตั่ง Yes Foodcourt co., ltd.  ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษตามแผนที่กำหนดไว้ เช่นจำนวนหุ้นที่ได้รับ  สถานที่จัดตั่ง Yes Foodcourt co., ltd. อยู่ในภูมิลำเนา สิทธิ์ในการเป็นผู้บริหาร โบนัสพิเศษ

*หมายเหตุ 30 คน Team Leader1 Yes Foodcourt co., ltd. 1  จะต้องดำเนินการจัดตั่งทีม  30 คน Team Leader1 ส่งรายชื่อมายัง บริษัท ก่อนวันที่ 23/1/19 เพื่อตวามชัดเจน และ ดำเนินการเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป*