top of page

Fast money making tool 15,000 Plan Advertising Package Affiliate Program

ผู้ซื้อโปรแกรม Fast money making tool ฟรีโปรโมทร้านค้าผ่านสื่อ app. website ของบริษัท รับระบบจัดการร้านค้า ระบบจัดการศูนย์อาหาร food court ระบบจัดการร้านค้าสตรีทฟูต ระบบสแกนเมนูสั่งอาหาร ระบบสต็อกสินค้า ระบบบันทึกรายการขาย ระบบติดตามลูกค้าส่งข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นของร้านค้า ระบบการเชื่อมต่อแบนเนอร์ร้านค้าผ่านระบบ User ประจำตัวรับค่าการตลาดที่ร้านค้ามอบให้ลูกค้า และระบบสั่งอาหารเดริเวอรี่ ระบบ Affiliate Program รายได้ Cash back เงินคืนจากทุกร้านค้าพันธมิตรทีี่เข้าร่วมโปรแกรม Affiliate กับ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด มอบให้แก่ผู้ใช้ระบบตามเงื่อนไขระบบ 

เงินรายได้ที่มอบให้สำหรับสมาชิกระบบ คำนวนจากค่าการตลาดที่ได้รับจากการซื้อสินค้าจากร้านค้าพันธมิตร Yes the Happiness ของ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด ผ่านระบบ Affiliate เงินรางวัลมิได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด เป็นเงินรายได้ที่บริษัทมอบให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดตามเงื่อนไขระบบ รายได้จากค่าการตลาดจากการขายสินค้าของร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ การกำหนดค่าการตลาดเป็นการกำหนดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ร้านค้าสามารถที่จะแก้ไขจำนวนหรือ ยกเลิกค่าการตลาดเมื่อใดก็ได้ บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด มิได้เป็นผู้กำหนด

Fast money making tool  เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมโปรโมท ในระบบ Affiliate ค่าติดตั่งโปรแกรม 279 บาท และ 14,721 บาท สมทบเข้าโปรแกรมระบบพัฒนารายได้ รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขระบบเงินคืน Affiliate เพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขระบบ ชำระครังเดียว

ก่อนทำการสั่งซื้อและติดตั้งระบบ โปรดศีกษาข้อมูลเงื่อนไขการใช้ระบบและก่อนการโอนเงินเพื่อชำระค่าติดตัั้งระบบ 15,000 บาท Fast money making tool 15,000 Plan Advertising Package ราคาติดตั้งโปรแกรม 279 บาท ส่วนลดโปรโมชั่นตามเงื่อนไขระบบเงินคืน Affiliate cashback 14,721 บาท (ชำระครั้งเดียว) ก่อนการติดตั้ง ระบบสามารถยกเลิกการติดตั้งระบบ ขอเงินคืนได้ หลังจากออก User เพื่อติดตัั้งระบบ แต่ต้องขอยกเลิกการซื้อก่อนการติดตั้งระบบ Fast money making tool ลงบน User หลักจากท่านทำการชำระเงินและติดตั้งระบบ บริษัทถือว่าท่านเข้าใจเงื่อนไขระบบและยินดียอมรับเงื่อนไขทุกประการ

เงินส่วนแบ่งค่าการตลาดเป็นเงินที่ร้านค้าพันธมิตรจ่ายค่าการตลาดให้แก่บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจผ่านระบบพัฒนารายได้ส่งต่อสร้างรายได้ผ่านลูกค้า รวมทั้งยังสร้างความมั่นคงเติบโตของฐานลูกค้า บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขหรือยกเลิกเงินส่วนแบ่งรายได้ที่ บริษัทเยสกรุ๊ป จำกัด มอบให้ตามระบบหาก บริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด เห็นว่าผู้ใดกระทำการใดๆเป็นที่เสื่อมเสียสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่บริษัท ทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียเสียหายไม่ว่าทางชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งและความรับผิดจากการละเมิดในทางอาญา  กับผู้ที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายในทุกกรณี

หมายเหตุตั่งแต่ วันที่ 15/10/2020 บริษัท ยกเลิกการจำหน่ายโปรแกรม Fast money making tool โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้าผู้สนใจการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท เยสกรุ๊ป จำกัด สามารถติดตั้งและใช้ระบบ Fast money making tool ฟรี

bottom of page