top of page
เพิ่มกลุ่มสินค้า

จัดกลุ่มสินค้าธุรกิจของคุณ เพียง 4 ขั้นตอน *

* หมวดเพิ่มกลุ่มสินค้าจะอนุญาติการใช้งานเมื่อทำการเปิดระบบเดลิเวอรี่เท่านั้น  ส่วนการใช้งานระบบอื่นๆ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

bottom of page